Център за подкрепа и защита на жертви на трафик - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 220132 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Aleea Narciselor nr. 5
Телефон: +40252318713 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна грижа. Центърът за подпомагане и защита на жертвите на трафик на хора има за цел да осигури на специализираните служби жертви на трафик за определен период от време, за да ги защити и да повиши качеството им на живот, с цел семейна и / или социална интеграция / реинтеграция. Целта на Центъра за съдействие и защита на жертвите на трафик на хора е да осигури защитата на жертвите на трафик на хора и подкрепа за социално-професионалната и семейната реинтеграция на жертвите. Общата цел на Центъра е да осигури социална, медицинска, психологическа, образователна, правна помощ и подкрепа за социално-професионална и семейна реинтеграция на жертви на трафик.
Целева/и група/и :

Жертви на трафик на хора

Капацитет:
Кратко описание:

Център за подпомагане и защита на жертви на трафик на хора, оперира под отговорността на Главна дирекция "Социално подпомагане и закрила на детето" Мехединци, без юридическа правосубектност, имаща за основна цел: съдействие и защита на жертви на трафик на хора, за ограничен период от време, в центъра, в своето семейство, в разширеното семейство или в заместващото семейство.
Центърът за съдействие и закрила на жертви на трафик на хора работи в съответствие с разпоредбите на общата рамка за организация и функциониране на социалните услуги, уредена със Закон №. 292/2011 г. с последващи изменения на Закон № 272/2004 за защита и насърчаване на правата на детето, публикуван впоследствие, както е изменен и допълнен от Закон № 292/2011, 678/2001 г. за предотвратяване и борба с трафика на хора, с последващо изменение и допълнение и други подзаконови актове, приложими в тази област.
Предоставяните от центъра услуги включват: настаняване на жертви за определен период от време, социално подпомагане (юридическо, психологическо консултиране), медицинска помощ, помощ и подкрепа за социална рехабилитация / реинтеграция, образование и обучение.
Организационната структура на центъра е както следва: началник на центъра - 1 длъжност, социален работник - 1 длъжност, психолог - 1 длъжност, специалист инспектор - 1 позиция, медицинска сестра - 1 длъжност, администратор - 1 длъжност.

Местоположение:
  • Site Counter:220,849
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:96