Център за помощ и грижи за хора със соматични и сензорни увреждания –Иловат

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 227270 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
strada Principala
Телефон: +40252384603 ::: Fax: +40252384603
Мобилен телефон:
+40746016456
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Мисия: Предоставяне на социални услуги на лица със соматични и сензорни увреждания в една от следните ситуации: лицето няма хора, които да се грижат за него или не може да изпълни задълженията си, лицето не може да живее само, лицето се нуждае от медицински надзор, който не може да бъде осигурен у дома, лицето няма дом. Основни цели: повишаване на качеството и разнообразяването на социалните услуги, предлагани на бенефициентите; поддържане на връзки със семейството; насърчаване на позитивен имидж на бенефициентите в общността; повишаване на личната автономност.
Целева/и група/и :

лица със соматични и сензорни увреждания, класифицирани в степен на инвалидност, с местожителство в област Мехединци

Капацитет:
Кратко описание:
 • персонал, който осигурява основна грижа: храна, настаняване, облекло, хигиена и др.;
 • медицинска помощ, осигурена от медицински сестри;
 • надзор - гарантиране, че бенефициерите извършват своите дейности с пълна безопасност;
 • психологическо консултиране - да се справят с психо-социалните затруднения, пред които са изправени, в зависимост от техните нужди;
 • емоционална подкрепа - предоставя бенефициентите и техните семейства конкретна подкрепа и насърчава поддържането на връзки с разширеното семейство и други важни или близки лица;
 • храна - осигуряване на адекватно хранене от качествена и количествена гледна точка, като се вземат предвид тяхната възраст, нужди и предпочитания в съответствие с действащото законодателство чрез подготовка и разпространение на 3 топли ястия на ден и 2 закуски;
 • почистване - осигуряване на хигиенните и санитарните условия в помещенията, в които функционира центърът, съгласно действащото законодателство;
 • поддържане на връзки с разширеното семейство и други важни бенефициенти; - осигуряване на конкретна подкрепа и насърчаване да поддържат връзки с разширеното семейство и други важни или близки членове на семейството и семейството и други хора близо до бенефициента по време на неговото пребиваване в центъра, така че семейството му и социалната реинтеграция / интеграция да могат да се подготвят и изпълняват при най-добрите условия;
 • реинтеграция в семейството и общността - осигуряване на подходяща подготовка на бенефициента от центъра за семейна и / или социална реинтеграция;
 • социализация и културни дейности - осигуряване на възможности за бенефициентите да прекарват свободното си време и социализация.

Центърът разполага с 5 сгради за прием на бенефициенти, 4 спални (с 2 легла), 3 бани и всекидневна, пригодени за нуждите на бенефициентите, административни сгради (4 офиса, 1 медицинска практика, 1 медицински център за кинезитерапия, кухня, трапезария, клуб, хранителни складове, складове и твърдо гориво.

Местоположение:
 • Site Counter:161,690
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:114