Център за интеграция чрез професионална терапия – Бурила Маре

доставчик:
Главна дирекция „Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
0
Телефон: +40252357405 ::: Fax: +40252357405
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Мисия: Предоставяне на социални услуги на хора с увреждания в една от следните ситуации: лицето няма запазени лица или не може да изпълни задълженията си, човекът не може да живее сам лицето се нуждае от медицински надзор, който не може да бъде осигурен у дома, лицето няма дом. Основни цели: повишаване на качеството и разнообразяването на социалните услуги, предлагани на бенефициентите; поддържане на връзки със семейството; насърчаване на позитивен имидж на бенефициентите в общността; повишаване на личната автономност.
Целева/и група/и :

Възрастни с увреждания на територията на окръг Мехединци, които поради своите увреждания не могат да се грижат за своето семейство.

Капацитет:
Кратко описание:
 • персонал, който осигурява основна грижа: храна, настаняване, облекло, хигиена и др .;
 • медицинска помощ, осигурена от медицински сестри;
 • надзор - гарантиране, че бенефициерите извършват своите дейности с пълна безопасност;
 • психологическо консултиране - да се справят с психо-социалните затруднения, пред които са изправени, в зависимост от техните нужди;
 • емоционална подкрепа - предоставя бенефициентите и техните семейства конкретна подкрепа и насърчава поддържането на връзки с разширеното семейство и други важни или близки лица;
 • храна - осигуряване на адекватно хранене от качествена и количествена гледна точка, като се вземат предвид тяхната възраст, нужди и предпочитания в съответствие с действащото законодателство чрез подготовка и разпространение на 3 топли ястия на ден и 2 закуски;
 • почистване - осигуряване на хигиенните и санитарните условия в помещенията, в които функционира центърът, съгласно действащото законодателство;
 • поддържане на връзки с разширеното семейство и други важни бенефициенти; - осигуряване на конкретна подкрепа и насърчаване да поддържат връзки с разширеното семейство и други важни или близки членове на семейството и семейството и други хора близо до бенефициента по време на неговото пребиваване в центъра, така че семейството му и социалната реинтеграция / интеграция да могат да се подготвят и изпълняват при най-добрите условия;
 • реинтеграция в семейството и общността - осигуряване на подходяща подготовка на бенефициента от центъра за семейна и / или социална реинтеграция;
 • социализация и културни дейности - осигуряване на възможности за бенефициентите да прекарват свободното си време и социализация.
Местоположение:
 • Site Counter:220,905
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:152