Център за приемна грижа „Св. Никодим” - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция „Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 220239 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Jidostitei nr. 4
Телефон: +40252342317 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Центърът "Свети Никодим" по приемна грижа има за задача да осигури достъп на институционализирани деца за определен период до специализирани услуги с цел подобряване качеството на техния живот и съставянето и развитието на техните умения за самостоятелно живеене, семейство и / или социална интеграция / реинтеграция. Целта на центъра е да осигури закрила, възпитание и грижи за деца / младежи, които са временно или трайно отделени от родителите си в резултат на установяване на приемна грижа при условията на Закон №272 / 2004 г. за защита и насърчаване на правата на детето, впоследствие изменени и допълнени. Общата цел на центъра е да подобри качеството на условията на живот на институционализираните деца в среда, която е близка до семейството.
Целева/и група/и :

деца, постоянно или временно отделени от родителите си в резултат на мярката за приемна грижа

Капацитет:
8
Кратко описание:

Центърът функционира като резидентна услуга, без правосубектност, подчинена на Генерална дирекция "Социално подпомагане и закрила на детето" Мехединци. Той работи в сграда с приземен етаж, един етаж и една таванска стая. Бенефициентите са настанени в 4 модула: 2 модула са разположени на приземния етаж, а два на първия етаж (всяка стая се състои от две стаи, зала и баня). Центърът разполага и с: хранителен магазин, стая за гости, трапезария и перално помещение. Таванското помещение разполага с библиотечно пространство и многофункционална зала, където могат да се провеждат различни дейности.
Предоставени услуги:

 • настаняване за определен период до прекратяване на мярката за приемна грижа;
 • персонал, който осигурява основна грижа: храна, сън, облекло, хигиена и др .;
 • медицинска помощ, осигурена от медицинска сестра;
 • образование;
 • развитие на независими жизнени умения;
 • надзор;
 • психологическо консултиране;
 • емоционална подкрепа;
 • осигуряване на сигурна среда;
 • правно консултиране;
 • поддържане на връзките с разширеното семейство и други важни хора за детето;
 • реинтеграция на семейството и общността;
 • социализация и културни дейности;
 • осигуряване на система за получаване, записване, решаване на жалби и рекламации за предоставяните услуги;
 • постоянно сътрудничество с професионалисти, органи на местното самоуправление и други услуги за детето и семейството в общността;
 • разработване на индивидуализирания план за закрила на всяко дете и преразглеждането му чрез мултидисциплинарния екип.
Местоположение:
 • Site Counter:220,855
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:102