Център от семеен тип за деца с увреждания - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция „Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Mihai Vitezu No. 4-6
Телефон: +40252.321.710 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: complexserviciisociale@yahoo.com ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Осигуряване на достъп за деца за ограничен период от време с настаняване, грижи, образование и обучение за семейството и социално-професионална реинтеграция / интеграция. Целите на Центъра са: насърчаване на правото на детето да расте в семейната му среда, като му предоставя услуги за дневни грижи, образование, отдих, социализация, консултиране, развитие на умения за независим живот и т.н., както и подкрепа за неговото / нейното семейство да упражнява родителски права; намаляване на броя на институционализираните деца чрез интегриране / реинтеграция на детето в биологичното или разширено семейство.
Целева/и група/и :

деца с увреждания, временно или трайно лишени от родителски грижи, в резултат на установяването на мярката за приемна грижа, съгласно предвидените в закона условия

Капацитет:
20
Кратко описание:

Центърът предлага следните услуги:

 • настаняване, храна и грижи за деца с увреждания;
 • кърмене и грижи;
 • образователна програма, съобразена с възрастта, потребностите, потенциала за развитие, вида и степента на увреждане и особеностите на детето;
 • гарантира безопасността на децата;
 • неформално и информално обучение на деца с увреждания с цел усвояване на знания и независими умения за живот;
 • климат, благоприятен за развитието на личността на децата с увреждания;
 • осигурява на децата с увреждания, възможности за свободно време, отдих и социализация, които допринасят за тяхното когнитивно, социално и емоционално физическо развитие;
 • комплексни програми за възстановяване, адаптирани към индивидуалните нужди на детето;
 • допринася за постигането на целите на Персонализираната интервенционна програма.

Центърът функционира на първия етаж на Комплекса за социални услуги за деца с 10 спални с по 2 легла на спалня, вана, мивка, килим, 1 изолатор, 3 анимационни стаи, 1 зала, баня, 1 офис, медицинска практика , Центърът не разполага с кухня, храната се приготвя в хранителния блок на комплекса, оборудван с кухненски бокс, диетична кухня, перално помещение, хранилища, съблекалня. В двора има детска площадка, оборудвана с люлки, пясък, зелено пространство, необходими за организиране на развлекателни дейности.

Местоположение:
 • Site Counter:222,772
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:12