Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - малък семеен дом „Надежда” - Велико Търново

доставчик:
SOS Детски селища България
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Л. Каравелов” № 26 ет.3
Телефон: О62/603 675 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: msd-nadejda@sosbg.org ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Центърът за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца/младежи без увреждания е социална услуга от резидентен тип, в която функционират среда и отношения, близки до семейните, при които децата получават индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.
Целева/и група/и :

Социалната услуга ЦНСТ – МСД „Надежда” към SOS Детски селища България се развива на територията на община В.Търново, за да отговори на потребностите на деца от 5 до 13 годишна възраст, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за оставане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини, приемно семейство или осиновяване.

Капацитет:
8
Кратко описание:

Основна цел в дейността на ЦНСТ - Малък семеен дом „Надежда” към SOS Детски селища България е задоволяването на базовите нужди на децата от подслон, храна, облекло, образование, здравеопазване, социални контакти и предоставянето на 24–часова подкрепа за пълноценното физическо, емоционално, познавателно развитие и социално включване на настанените деца.
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания предоставя услуги в среда, близкa до семейната:

 • Осигуряване на подслон за настанените деца, който гарантира здравословна среда на живот и зачита потребността им от лично пространство;
 • Организиране на ежедневието на настанените деца, в т.ч. създаване на умения за поддържане чистотата на тялото и дрехите, подддържане на ред и чистота в личния кът и общите помещения;
 • Изграждане на умения за самостоятелно справяне с ежедневните задължения;
 • Осигуряване на балансирано и здравословно хранене на настанените деца;
 • Осигуряване на облекло, обувки и вещи от първа необходимост за децата, настанени в ЦНСТ;
 • Осигуряване на достъп до здравни грижи и здравна профилактика за децата, настанени в ЦНСТ;
 • Осигуряване на достъп до подходящо образователно заведение за децата, настанени в ЦНСТ;
 • Подкрепа за организиране свободното време и създаване на условия за отдих и почивка на настанените децата;
 • Групова и индивидуална работа;
 • Осигуряване на психологично консултиране и подкрепа съобразно индивидуалните потребности на всяко дете;
 • Поддържане на контакти с биологичното семейство и близките, когато това е в интерес на детето;

Интегриране на ЦНСТ в живота на местната общност и създаване на партньорства

Местоположение:
 • Site Counter:159,983
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:217