Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания I - Влико Търново

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Иларион Драгостинов” 3 А, вх. А
Телефон: 062/ 69 00 63 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0887 112 004
Е-поща: cnst_vt_123@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Център за настаняване от семеен тип I за деца/младежи с увреждания е социална услуга в общността от резидентен тип, която осигурява среда, близка до семейната, и предоставя възможност за пълноценното израстване и развитие на деца и младежи с различна степен и форма на увреждания на възраст от 3 до 29 години, за които към момента на настаняване са изчерпани вариантите за оставане и връщане в биологичното семейство, семейство на близки и роднини, приемно семейство или семейство на осиновители.
Целева/и група/и :

В Център за настаняване от семеен тип I за деца/младежи с увреждания се настаняват деца и младежи от 3 до 29 години:

 • деца, лишени от родителска грижа;
 • деца, изведени от специализирани институции;
 • младежи, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейна среда или да водят самостоятелен живот.
Капацитет:
14
Кратко описание:

Център за настаняване от семеен тип I за деца/младежи с увреждания предоставя услуги в среда, близкa до семейната:

 • Предоставяне на 24 часова грижа в защитена и благоприятна за развитието на децата и младежите среда;
 • Осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа;
 • Осигуряване на всяко дете на достъп до здравна профилактика, здравни   грижи, лечение и рехабилитация;
 • Подпомагане на обучението и съдействие за включване в образователния процес;
 • Осигуряване на възможности за развитие на децата и младежите през свободното им време според техните способности и интереси – включване в различни форми и съпътстващи услуги;
 • Съдействие за обогатяването на биографията и идентичността на детето /младежа, водене на личен дневник;
 • Осигуряване на достъп до информация и консултиране;
 • Осигуряване на възможности за социално включване и подкрепа за водене на самостоятелен и независим начин на живот чрез обучение в жизнени и социални умения;
 • Подпомагане на напускащите услугата в тяхната социална и професионална реализация;
 • Работа с родители, близки и роднини, приемни семейства и кандидат осиновители, подкрепа и стимулиране на емоционална връзка.
Местоположение:
 • Site Counter:159,916
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:150