Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост - Велико Търново

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. Никола Габровски 49, западно крило
Телефон: 062/ 67 00 31 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cnst_vt@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
В Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост ние осигуряваме среда близка до семейната,  при която лицата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в ЦНСТ са насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност. Основна цел: Подобряване качеството на живот за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко лице в естествената за него среда, чрез осигуряване на  постоянна грижа и подкрепа.
Целева/и група/и :
  • Лица с умствена изостаналост, изведени от специализираните институции за  възрастни хора с умствена изостаналост на територията на Община Велико Търново,
  • Лица с умствена изостаналост, за които е налице риск от институционална грижа.
Капацитет:
10
Кратко описание:

Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост” е разкрита от 01.08.2015 г.
Предоставяни услуги:

  • осигуряване на 24 часова грижа и подкрепа;
  •  съдействие за задоволяване на ежедневните потребности;
  • осигуряване задоволяването на здравни потребности;
  •  обучение в жизнени и социални умения;
  •  организиране на свободното време;
  •  помощ при изграждане на трудови навици и професионално ориентиране;
  • съдействие за пълноценно включване и разширяване на социалната мрежа за  подкрепа;
  • консултиране и информиране, осигуряване на достъп до социални  и образователни услуги в общността.
Местоположение: