Център за обществена подкрепа - Велико Търново

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
бул. "България" 24
Телефон: 062/602 604 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cop_vt@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Център за обществена подкрепа” е комплекс от социални услуги, насочени към превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца в биологичното семейство, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Основна цел: Предоставяне на психологическа, социална и педагогическа подкрепа на децата и техните семейства с цел повишаване на благосъстоянието им.
Целева/и група/и :

Потребителите на услугите са деца и семейства в риск от общността на територията на Община Велико Търново /деца, жертви на физически и емоционален тормоз и техните семейства; деца, застрашени от отпадане или отпаднали от училище; деца с проблеми в поведението и техните семейства; семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си; семейства, при които има риск да изоставят децата си в специализирана институция/; деца и младежи настанени в специализирани институции за деца; кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца; кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителен период.

Капацитет:
60
Кратко описание:

Предоставяни услуги:

1. Психологическо консултиране и подкрепа на деца за:

 • възстановяване и подобряване на връзките със семейството;
 • развитие на умения за живот;
 • справяне с агресия, трудно поведение, подобряване на взаимоотношенията с връстници;

2. Оказване на педагогическа подкрепа на деца, които срещат трудности в училище;

3. Информиране, консултиране и оказване на подкрепа на семейството за:

 • разрешаване на въпроси, свързани с подобряване на условията за живот.
 • повишаване на умения за полагане на грижи за детето, осигуряване на безопасна и сигурна среда за детето, предотвратяване на риск от насилие.
 • насочване на семейството към ползване на други услуги, необходими за детето.

4. Обучение на кандидати за приемни семейства и подкрепа на одобрени такива с настанени деца.

5. Услуги по осиновяване – обучение на кандидат-осиновители и подкрепа на децата и семействата след осиновяване.

6. Мобилна социална работа - активно търсене и оказване на подкрепа на деца и семейства от високорискови общности - жени с рискова бременност, деца, включени в тежки форми на труд, деца и семейства в ситуация на социална изолация.

Местоположение:
 • Site Counter:161,616
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:40