Кризисен център за деца жертви на трафик или пострадали от насилие - Велико Търново

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
.
Телефон: 0885 546 493 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cr.center_balvan@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Кризисен център” е комплекс от социални услуги, предоставяни на деца, пострадали от насилие или жертви на трафик. Основна цел: Предоставяне 24 часа в денонощието социални услуги на деца, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности, изготвяне на индивидуални програми за социална интеграция, психическо и емоционално стабилизиране.
Целева/и група/и :

Потребителите на услугата са момичета на възраст от 6 до 18 години, жертви на трафик или постарадали от насилие.

Капацитет:
15
Кратко описание:

Предоставяни услуги:

  • осигуряване на подслон и храна;
  • осигуряване задоволяването на здравни потребности;
  • осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа за преодоляване на травмата;
  • включване на детето в образователния процес;
  • консултиране и информиране;
  • обучение в жизнени и социални умения;
  • организиране на свободното време;
  • съдействие за пълноценно включване, социална подкрепа и социална интеграция;
  • други.
Местоположение: