Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи - Велико Търново

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
бул. "България" 24
Телефон: 062/601 406 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: csri_vt@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Център за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и младежи с различни по вид и степен увреждания.
Целева/и група/и :

1. Потребителите на услугата са деца на възраст от 3 до 18 години с различни по вид и степен на тежест увреждания:

 • деца с лека и средна степен на умствена изостаналост;
 • деца със сензорни и двигателни нарушения /детска церебрална парализа, аутизъм, синдром на даун и др.;
 • деца с речеви нарушения;
 • множествени увреждания;

2. Деца с увреждания на възраст от 7 до 18 години, настанени в специализирани институции или други резидентни услуги;

3. Младежи до 25 години с различни по вид и степен на тежест увреждания;

Капацитет:
40
Кратко описание:

Основни цели:

 • осигуряване качество на живот за децата и младежите с увреждания и/или специални образователни потребности чрез предоставяне на социални услуги, подпомагащи тяхната социална интеграция и професионална реализация;
 • подпомагане на интеграцията на деца с увреждания в масови детски градини и училища;
 • подкрепа и съдействие на децата с увреждания и техните семейства;
 • привличане на повече обществена подкрепа в интерес на децата с увреждания и техните семейства;
 • развитие на познанието и интелектуалния потенциал на децата и младежите с увреждания.

Предоставяни услуги:

1. Индивидуална и групова работа, целяща да улесни социалното включване на детето и/или младежа; Развитие и умения за общуване и работа в група; Развитие на различни навици и умения за живот; Придружаване и подкрепа в процеса на обучение; Организиране на свободното време, отдих и развлечения;

Професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа;

2. Рехабилитация и терапия, включваща:

 • двигателна рехабилитация;
 • логопедична терапия;
 • психологична диагностика, профилактика и консултиране;

3. Арттерапия и трудотерапия

Позволява на децата и младежите да осъзнаят чувствата и емоциите си чрез рисуване, като подпомага емоционалното им възстановяване и развитието на когнитивните процеси и фината моторика.

4. Информиране и консултиране на родителите на децата с увреждания относно спецификата на конкретното увреждане на тяхното дете и за подобряване на грижите за детето.

Местоположение:
 • Site Counter:160,083
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:317