Център за социална рехабилитация и интеграция за лица над 18 години с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения - Велико Търново

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Бузлуджа” № 1
Телефон: 062/ 600 231 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: csrivt_psy@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Център за социална рехабилитация и интеграция за лица над 18 години с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” е социална услуга, предоставяне в общността, в която се предлагат почасово услуги на хора с психично-здравни проблеми и интелектуални затруднения и техните близки. Съобразно потребностите на лицата, в центъра се предлагат консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, ориентирани към създаване, поддържане и разширяване на социалните им умения. Основна цел: Подкрепа/подпомагане на лица с психично-здравни проблеми и интелектуални затруднения при формиране и развитие на основните личностни и социални умения, умения за самостоятелен живот, умения за проява на трудова активност.
Целева/и група/и :

Услуги в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица над 18 години с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” се предоставят на лицата след издаване на Заповед от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене на лицето и след подписване на Договор за предоставяне на социалната услуга с доставчика.

Капацитет:
30
Кратко описание:

В центъра се предлагат следните услуги за почасово ползване от лицата:

 • Психологическо консултиране;
 • Социално консултиране;
 • Социално-правно консултиране;
 • Трудотерапия;
 • Медицинско наблюдение и консултиране;
 • Консултиране на близки на потребителите по проблемите на лицата с психични разстройства;
 • Информиране и подкрепа за трудова реализация;
 • Подпомагане социалната интеграция на лица с психични разстройства, чрез развитие на мрежа за социална подкрепа;
 • Информиране за социалните услуги на територията на Община Велико Търново.

Предлаганите услуги в центъра се ползват от потребителите (индивидуално или групово)  почасово - всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца съобразно индивидуални им потребности.

Местоположение:
 • Site Counter:160,016
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:250