Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години - Велико Търново

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. Димитър Найденов 4
Телефон: 062/ 65 13 58 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0885 016 126
Е-поща: csri_18@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Център за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, трудово консултиране, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Основна цел: Интегриране на лицата в обществения живот, подпомагане на цялостното им развитие, осигуряване на контакти, развиване на ресурсите, превенция на институционализация, информиране на обществеността за проблемите на хората с увреждания, промяна на нагласи на обществото към лицата със специални потребности.
Целева/и група/и :
 • хора с увреждания над 18 години
 • възрастни, нуждаещи се от мерки за социално включване и рехабилитация
 • лица с увреждания от специализираните институции и Защитените жилища на територията на Община В. Търново.
Капацитет:
40
Кратко описание:

Предоставяни услуги:

 • Психологическо консултиране;
 • Социално консултиране;
 • Социално-правно консултиране;
 • Трудотерапия;
 • Лечебна рехабилитация;
 • Медицинско наблюдение и съдействие при контакти със съответни лечебни заведения;
 • Обучаващи функции;
 • Интеграционни функции;
 • Консултиране на близки на потребителите по проблемите на хората с увреждания;
 • Подпомагане социалната интеграция на лица с увреждания, чрез развитие на мрежа за социална подкрепа;
 • Информиране на лицата за социалните услуги на територията на Община Велико Търново;
 • Информиране за подходящите работни места на територията на Община Велико Търново чрез съдействие от Дирекция „Бюро по труда”- Велико Търново;
 • Социално консултиране и подкрепена заетост.
Местоположение:
 • Site Counter:159,952
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:186