Дневен център за стари хора - Велико Търново

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. "Константин Паница" №1
Телефон: 062 / 670494 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cszg_bg@yahoo.com ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Дейностите в Центъра са насочени към създаването на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото и да оползотворяват ефективно и качествено свободното си време. Гарантира се равноправното положение на възрастните хора и хората с увреждания, подкрепа на тяхната самостоятелност и социално включване в живота на общността.
Целева/и група/и :

Потребителите на услугата са лица в пенсионна възраст.

Капацитет:
30
Кратко описание:

Предоставяни услуги:

  • административни услуги;
  • социално консултиране;
  • психологическа консултация;
  • трудотерапия;
  • рехабилитация;
  • медидински услуги;
  • занимания по интереси;
  • получаване на безплатна храна.

Екип: социален работник/управител; юрист; трудотерапевт; рехабилитатор; медицински сестри; хигиенист.

Местоположение: