Дом за стари хора „Св. Иван Рилски” - Балван

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 5064 ::: с. Балван ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
.
Телефон: 06113/2625 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: dsx_balvan@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
ДСХ „Св. Иван Рилски” е специализирана институция от пансионен тип, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и не са в състояние да организират и задоволяват своите жизнени потребности. Целта на услугата включва: Задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото; подкрепа за пенсионираните и напусналите активния живот хора при преодоляване на психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и осигуряване на взаимопомощ.
Целева/и група/и :

Потребителите на услугата са хора навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно КСО, вкл. и тези, които имат процент намалена трудоспособност.

Капацитет:
20
Кратко описание:

Предоставяни услуги:

 • ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и социални контакти;
 • предоставяне на здравословна и питателна храна, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;
 • съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;
 • съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;
 • възможност за самостоятелно организиране на свободното време - трудотерапия;
 • организиране на съвместни прояви с други специализирани институции, екскурзии, честване на празници и др.;
 • информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на доставчика на социалната услуга, както и за правата и задълженията на потребителите;
 • възможност за лични контакти с роднини и близки на потребителите.
Местоположение:
 • Site Counter:159,896
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:130