Дом за възрастни хора с умствена изостаналост - с. Церова кория

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 5047 ::: с. Церова кория ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Първа” 2
Телефон: 06 126 25 21 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0885 700 713
Е-поща: dvui_cerova_koria@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Дом за възрастни хора с умствена изостаналост” с.Церова кория е специализирана институция / делегирана държавна дейност / за предоставяне на социални услуги, извън обичайната домашна среда, на лица над 18 години с интелектуални увреждания, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности, не могат да им бъдат осигурени специфичнните за здравословното им състояние грижи и са изчерпани всички възможности за извършване на услуги в общността. Целта на услугата включва: Предоставяне 24 часа в денонощието социални услуги на лица с интелектуални увреждания, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности и изготвяне на индивидуални програми за социална интеграция.
Целева/и група/и :

Потребителите на услугата са хора мъже и жени на възраст над 18 години с интелектуални увреждания.

Капацитет:
50
Кратко описание:

Услугите, които се предоставят в специализираната институция се основават на социална работа, прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности, желанието и личния избор на всяко настанено лице. Насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и социално включване.

 • Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда;
 • Осигуряване задоволяването на здравни потребности;
 • Осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа за преодоляване на социалната изолация;
 • Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция;
 • Организиране на различни трудовотерапевтични програми;
 • Обучение в жизнени, социални и трудови умения и навици;
 • Организиране на свободното време;
 • Съдействие за пълноценно включване, социална подкрепа и социална интеграция;
 • Други.
Местоположение:
 • Site Counter:159,989
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:223