Наблюдавано жилище за младежи в риск - Велико Търново

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. "Константин Паница" бл. 6, вх. А, ет. 3, ап. 7
Телефон: 062/601 406 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ng_vt@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Наблюдавано жилище” е форма на социална услуга за оказване на помощ и подкрепа в прехода към самостоятелен начин на живот на младежи, напускащи специализирани институции за деца лишени от родителска грижа, както и младежи от 18 до 25 години в риск от общността, останали без подкрепа от семействата си. Основна цел: Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на младежите, настанени в Наблюдаваното жилище; Осигуряване на условия за самостоятелен и независим живот в подходяща среда близка до семейната, с възможност за подкрепа на екип от професионалисти.
Целева/и група/и :
  • Младежи от 18 до 25 години, напускащи специализирани институции;
  • Младежи от 18 до 25 години в риск от общността, които не получават подкрепа от семействата си и които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода им към самостоятелен живот.
Капацитет:
4
Кратко описание:

Предоставяни услуги:

  • Осигуряване на временно място за живеене и подкрепа на младежите в прехода към самостоятелен живот за срок до една година;
  • Помощ и съдействие при търсене и намиране на работа;
  • Социално и психологическо консултиране;
  • Подкрепа за разширяване на социалната мрежа на младежите;
  • Информиране.
Местоположение: