Преходно жилище за лица с умствена изостаналост „Надежда” - Церова кория

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5047 ::: с. Церова кория ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
.
Телефон: 06 126 25 21 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0885 700 713
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Преходно жилище „Надежда” с. Церова кория е алтернативна социална услуга от резидентен тип, предоставяна в общността в среда, близка до семейната, за лица с умствена изостаналост в процеса на придобиване на самостоятелност, подпомагани  от професионалисти. Целта на услугата включва: Предоставяне на социални услуги на лица с интелектуални затруднения, насочени към създаване на условия за самостоятелен и независим живот под наблюдението и с подкрепата на екип от професионалисти, обезпечаващи техните възможности за справяне с трудностите, свързани както с реинтеграцията им към общността, така и с успешната професионална реализация.
Целева/и група/и :

Потребителите на услугата са мъже и жени на възраст над 18 години с интелектуални затруднения.

Капацитет:
8
Кратко описание:

Услугите, които се предоставят са:

  • защита правата на потребителите на социалната услуга;
  • съдействие за задоволяване на ежедневните потребности;
  • съдействие за осигуряване на медицински и стоматологични услуги;
  • задоволяване на потребностите от социални контакти;
  • помощ при изграждането на социални умения и трудови навици;
  • подпомагане на социалната интеграция;
  • съдействие за включване в обучителни програми;
  • съдействие за осигуряване на трудова заетост;
  • осигуряване на възможност за самостоятелно организиране на свободното време.
Местоположение: