Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - Пчелище

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5048 ::: с. Пчелище ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Четиринадесета” № 26
Телефон: 061102215 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: zztop2@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Защитено жилище” е форма на социална услуга от резидентен тип предоставяна в общността за лица с различна степен на умствена изостаналост, в среда близка до семейната, където хората водят независим начин на живот подпомагани от професионалисти. Целта на услугата включва: Предоставяне на социални услуги 24 часа в денонощието на хора с умствена изостаналост базирани на модела „Живот в малка група” за изграждане на базисни знания и умения, необходими за пълноценен живот в общността.
Целева/и група/и :

Лица на възраст между 18 и 45 години с лека и средна степен на умствена изостаналост, изведени от специализираните институции за лица с умствена изостаналост, които имат реален шанс за социална интеграция в общността.

Капацитет:
12
Кратко описание:

Услугите, които се предоставят са:

 • съдействие за задоволяване на ежедневните потребности;
 • съдействие за осигуряване на медицински и стоматологични услуги; медицинска рехабилитация;
 • помощ при изграждането на социални умения и трудови навици;
 • подпомагане процеса на социалната интеграция;
 • съдействие за включване в подходящи обучителни програми;
 • съдействие за осигуряване на трудова заетост;
 • осигуряване на възможност за самостоятелно организиране на свободното време;
 • психологическо консултиране и оказване на емоционална помощ и подкрепа;
 • защита правата на потребителите
Местоположение:
 • Site Counter:159,880
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:114