Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Зорница” - Враца

доставчик:
Община Враца
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3000 ::: Враца ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
кв. „Сениче”
Телефон: 092/ 64 60 44 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0879 06 87 17
Е-поща: prosveta_vr@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
“Дневен център”, съгласно Закона за социално подпомагане е комплекс за социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.
Целева/и група/и :

Деца и възрастни с увреждания

Капацитет:
60
Кратко описание:

Разполага с добра материална база – сградата е санирана, има външен асансьор и рампа за инвалидни колички.

Местоположение:
  • Site Counter:160,043
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:277