Защитено жилище и дневен център - Враца

доставчик:
Община Враца
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3000 ::: Враца ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
ул.”Беласица” №1
Телефон: 092/630288 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: zjdcvraca@abv.bg ::: Web-site : http://www.vratza.bg/userfiles/file/Socialni&mladejki%20deinosti/2016/Zashtiteno-jilishte+Dneven-center.pdf
Мисия или главна цел/предназначение:
Защитеното жилище с Дневният център предоставят комплекс от социални услуги, насочени към създаване на условия за цялостно обслужване на потребителите чрез задоволяване на техните ежедневни, здравни и рехабилитационни потребности.
Целева/и група/и :

лица с психични разстройства, физически увреждания и умствена изостаналост

Капацитет:
10/10
Кратко описание:

От 01.12.2013 г. в Община Враца успешно функционират две новосъздадени социални услуги за лица с психични и физически увреждания. В рамките на Защитеното жилище и Дневния център потребителите на социалните услуги според своите индивидуални възможности и лични предпочитания ежедневно са организирани с различни дейности (готварство, хигиена, битов труд, занимателна трудотерапия). Дейността на Защитеното жилище е форма на социална услуга, в която лицата водят независим начин на живот, подпомогнати от екип професионалисти: психолог, трудотерапевт, арттерапевт, социален работник и медицинска сестра. Дневният център за възрастни с увреждания създава условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребност, както и организация на свободното време и личните контакти. Материалната база, в която се предоставят услугите е ремонтирана и обзаведена по ОП „Развитие на човешките ресурси”, находяща се на 4 етаж в „Център за психично здраве – Враца” ЕООД

Местоположение:
  • Site Counter:161,692
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:116