Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания - Горна Оряховица

доставчик:
Община Горна Оряховица
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5100 ::: Горна Оряховица ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Йордан Йовков” № 2
Телефон: 0879104268 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cnst_g.o@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини, или в приемно семейство.
Целева/и група/и :

1. Деца, за които до момента на настаняването, няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;
2. Младежи от 18 до 29-годишна възраст, за които не е възможно да бъдат подкрепяни в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Капацитет:
14
Кратко описание:

1. Всяко дете или младеж получава услуги, съответстващи на неговите потребности;

2. Услуги по задоволяване на ежедневните потребности;

3. Образователни услуги съобразно индивидуалните възможности;

4. Грижи за здравето;

5. Социална рехабилитация;

6. Организация на свободното време и отдих;

7. Възстановяване и поддържане на контакти с родители, роднини и близки;

8. Осигуряване на безопасна и стимулираща среда за развитие;

9. Подкрепа на детето или младежа за преоткриване и развиване на неговите способности и потенциал с оглед на успешно социално включване;

10. Други.

Местоположение:
  • Site Counter:237,608
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:49