Център за обществена подкрепа - Горна Оряховица

доставчик:
Община Горна Оряховица
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5100 ::: Горна Оряховица ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Вичо Грънчаров” № 9 А
Телефон: 088 216 5368 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cop@g-oryahovica.org ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Център за обществена подкрепа” е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
Целева/и група/и :

1. Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства:

а) жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация;

б) за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

в) с увреждане;

г) необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище.

2. Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция и различни информационни кампании;

3. Деца и младежи от услуги от резидентен тип и тези, които ги напускат;

4. Бременни жени, родители/законни представители на дете в риск имащи нужда от специфична подкрепа или съдействие;

5. Кандидати за или вече одобрени приемни семейства;

6. Кандидати за или вече одобрени осиновители;

7. Лица.

Капацитет:
30
Кратко описание:

1. Услуги по превенция на изоставянето на деца;

2. Подготовка и подкрепа на детето и семейството за осъществяване на реинтеграция в семейна среда, както и наблюдение и подкрепа след осъществена реинтеграция;

3. Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от услуги от резидентен тип;

4. Превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

5. Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства;

6. Консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства;

7. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства;

8. Семейно консултиране и подкрепа за развитие на родителските способности и умения, мобилизиране на вътрешните ресурси за справяне с трудностите при отглеждане и възпитание на децата;

9. Обучение на кандидати за приемни семейства и подкрепа на одобрени такива с настанени деца;

10. Услуги в подкрепа на осиновяването – обучение на кандидат-осиновители и подкрепа на децата и семействата след осиновяване;

11. Провеждане на информационни кампании;

12. Мобилна социална работа - активно търсене и оказване на подкрепа на деца и семейства от високорискови общности - жени с рискова бременност, деца на улицата, деца -  жертва на експлоатация, трайно отпаднали от училище деца и деца, които са в ситуация на социална изолация, както и на техните семейства.

Местоположение:
  • Site Counter:159,921
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:155