Домашен социален патронаж - Горна Оряховица

доставчик:
Община Горна Оряховица
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5100 ::: Горна Оряховица ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Мано Тодоров” № 2
Телефон: 0618/ 2 02 78 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: dsp_osk@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Домашен социален патронаж” е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна,  поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане, битови услуги и др. Цел: качествено и навременно обслужване в семейна среда. Осигуряване задоволяването на основни жизнени потребности и оказване съдействие за организирането на бита, с оглед постигане на по-добро качество на живот.
Целева/и група/и :

Лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или поради намалена работоспособност, ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали.

Капацитет:
320
Кратко описание:

Предоставяни услуги:

1. Приготвяне и доставка на храна;

2. Почасово гледане хора с увреждания и  възрастни хора;

3. Поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя;

4. Битови услуги:

а) закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на ползвателя;

б) заплащане на ел. енергия, вода, телефон и др. със средства на ползвателя;

в) извършване на дребни ел. и ВиК услуги със средства на ползвателя.

Местоположение:
  • Site Counter:161,619
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:43