Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - Горна Оряховица

доставчик:
Община Горна Оряховица
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5100 ::: Горна Оряховица ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Бунар Хисар” № 17 А
Телефон: 0618/2 21 36 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: center_maria@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” е форма на социални услуги, където хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. Цели: 1. Създаване на условия за подпомагане,  взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция; 2. Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубени социални умения и навици; 3. Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.
Целева/и група/и :

Пълнолетни жени и мъже, изведени от специализирани институции за възрастни. С цел превенция на институционализацията, социалната услуга могат да ползват и лица от общността.

Капацитет:
8
Кратко описание:

Предоставяни услуги:

1. Услугите, които получава всяко настанено лице са съобразени с конкретните му потребности;

2. Услуги по задоволяване на ежедневните потребности;

3. Социална рехабилитация;

4. Грижи за здравето;

5. Трудотерапия;

6. Образователни услуги и информация;

7. Осигуряване на психологическа и емоционална подкрепа;

8. Организация на свободното време и личните контакти;

9. Трудова дейност;

10. Подпомагане осъществяването на социални контакти със семейство, приятели и близки.

Местоположение:
  • Site Counter:159,958
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:192