Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Добрич

доставчик:
Община Добрич
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 9300 ::: Добрич ::: Област: Добрич
Улица/ Номер:
жк. "Балик" №72
Телефон: 058/ 870 041 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0893 331 150
Е-поща: centrove1@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) е нова форма на социална услуга в страната, насочена към децата и младежите, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство и подкрепа за самостоятелен живот. Това е социална услуга от резидентен тип, която е разкрита на база на оценка на специфичните характеристики на децата и младежите в общността и потребностите от социални услуги на потенциалните ползватели.
Целева/и група/и :
  • Деца до 18-годишна възраст, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;
  • Лица от 18 до 29-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.
Капацитет:
56
Кратко описание:

Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи осигурява подходящо място за живеене на децата/младежите и възможност за поддържане на връзка със семейството и значими за детето/младежа хора, когато това е в техен интерес.
Центърът се състои от четири самостоятелни къщи, чиито капацитет е по 12  деца/младежи с увреждания и още по 2 места за деца и младежи от общността. Децата и младежите, които живеят в ЦНСТДМ са на различна възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.
В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата/младежите получават необходимата им индивидуализирана грижа, подкрепа за личностно развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и дейностите в него са насочени към създаването на условия и възможности за децата и младежите да участват равнопоставено в живота на местната общност.

Местоположение:
  • Site Counter:160,052
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:286