Център за обществена подкрепа 2 - Добрич

доставчик:
Община Добрич
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 9300 ::: Добрич ::: Област: Добрич
Улица/ Номер:
жк. "Дружба 3" , №57
Телефон: 058/ 601401 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: centyr2@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Центърът за обществена подкрепа-2 е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.
Целева/и група/и :

Деца от 0 до 18 години в социален риск и техните семейства.

Капацитет:
Кратко описание:

Децата ползват услугите в свободното от учебни занимания време, получават подкрепа, информация и консултации в съответствие със степента на индивидуалното си развитие и нужди.

Центъра за обществена подкрепа предлага социални услуги за следните потребители:

         - семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция;

         - семейства, при които има риск от разрушаване на семейните отношения;

         - семейства, чийто деца са настанени в специализирани институции или в друго семейство-приемно, близки или роднини;

         - кандидати за или вече одобрени приемни семейства;

         - кандидати за или вече одобрени осиновители;

         - семейства, които не могат да се справят с проблемите на децата си и търсят професионална подкрепа за отглеждането и възпитанието им;

         - деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от институцията;

         - деца от общността за работа по превенция на рисково поведение.

В Центъра за обществена подкрепа работи екип от специалисти, който включва: ръководител екип, психолози, педагог, социални работници.

Местоположение:
  • Site Counter:210,113
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:115