Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - II - Силистра

доставчик:
Община Силистра
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7500 ::: Силистра ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
улица "Искър" №3, ет. 5, ап. 8
Телефон: 086/ 821 848 ::: Fax: 086/ 822 857
Мобилен телефон:
Е-поща: cnst_2@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга в общността за деца
Целева/и група/и :

Целева група са деца и младежи, лишени от родителска грижа, без увреждания.

Капацитет:
9
Кратко описание:

Социалната услуга функционира като делегирана от държавата дейност от 01.07.2016 г. с капацитет 9 места. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи ІІ е социална услуга от резидентен тип и се намира в жилищен блок в гр. Силистра в близост до административните, културни и обществени сгради. Материалната база се поддържа в много добро състояние. Организацията на пространството отговаря на целите и функциите на ЦНСТ, като осигурява благоприятни условия за предоставяне на качествена и ефективна услуга. Услугите, предоставяни в центъра отговарят на критериите и стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, търсене на работа и подкрепа при трудова заетост образователни услуги и информация, организация на свободното време и личните контакти. Персоналът полага 24 часови грижи на настанените потребители.

Местоположение:
  • Site Counter:159,901
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:135