Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства - Айдемир

доставчик:
Община Силистра
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7538 ::: Айдемир ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
улица "София" №147
Телефон: 086/ 228 316 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cnst_lpr@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства” е социална услуга от резидентен тип, насочена към лица с психични увреждания. Основната цел на услугата е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие, и социално включване на лицата в естествената за тях среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа. Осигурена е денонощна грижа за настанените лица.
Целева/и група/и :

Целевата група включва лица с психични разстройства на възраст над 18 години.

Капацитет:
15
Кратко описание:

ЦНСТ за хора с психични разстройства е разкрит в рамките на проект по схема „Живот в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а от 01.12.2014 г. като делегирана държавна дейност. Сградата се намира в с. Айдемир, общ. Силистра в бивше училище „Христо Ботев”, в близост до центъра на населеното място и административни сгради. Състои се от пет спални помещения с по три легла, кухня с трапезария, дневна, медицински кабинет, перално помещение, санитарен възел.

Местоположение:
  • Site Counter:237,665
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:106