Център за обществена подкрепа - Силистра

доставчик:
Община Силистра
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7500 ::: Силистра ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
улица "Н. Й. Вапцаров" №55
Телефон: 086/ 820 487 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cop_silistra@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска и др.
Целева/и група/и :

Деца в риск и техните семейства

Капацитет:
20
Кратко описание:

Центърът е разкрит през 2008 г. с финансовата подкрепа на Фонд „Социално подпомагане” от Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. От м. юни 2011 г. услугата е държавно делегирана дейност, предоставена за управление на сдружението от Община Силистра. ЦОП се помещава в двуетажна многофункционална сграда в централна част на града. Разположен е в офис, собственост на Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. Помещенията са оборудвани с необходимата техника и мебели за работа с потребителите – индивидуална и групова терапия, консултативна помощ, обучителни дейности. Центърът за обществена подкрепа e с капацитет 20 места и предлага комплекс от социални услуги за деца в риск и техните семейства. Основни цели и принципи на работа са гарантиране на най-добрия интерес на детето, подпомагане на детето за вписването му в социалната среда, предоставяне на възможност за пълноценното развитие потенциала на децата, съобразна техните потребности и възможности, информиране и насочване към други социални услуги в общността, предоставяне на услуги, подкрепящи семействата на децата в риск, повишаване на родителския капацитет, насърчаване на отговорно родителстване и др.

Местоположение:
  • Site Counter:220,868
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:115