Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда - Силистра

доставчик:
Община Силистра
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7500 ::: Силистра ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
улица "Патриарх Дамян" №5
Телефон: 0879/ 630 443 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Почасово представяне на услуги за социално включване у дома или общността.
Целева/и група/и :

Хора с увреждания, включително деца с увреждания;
Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Капацитет:
90
Кратко описание:

Социалната услуга се предоставя от Община Силистра в рамките на проект“Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“. Центърът е разкрит със Заповед на кмета на община Силистра, считано от 01.04.2016 г. и предоставя три основни типа услуги:

  • Почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, битова хигиена, придружаване и др., които ще се предоставят от личните асистенти в Центъра.
  • Почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти, социални услуги в общността и други; помощ при писане на писма, жалби, заявления и подаването им до съответните институции и всякаква друга дейност, изразена в социална работа с представителите на целевата група, услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителите, извършване или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение и др., които ще се осъществяват от социалните асистенти.
  • специализирани социални услуги - социални, здравни, образователни, рехабилитационии, предоставяни от специалистите в Центъра - социален работник, рехабилитатор, психолог и педагог.

Персоналът, осъществяващ предоставянето на услугата включва следните длъжности: Ръководител, лични асистенти, социални агенти, психолог, педагог/социален работник, рехабилитатор, медицински специалист.

Местоположение:
  • Site Counter:159,914
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:148