Дневен център за деца и младежи с увреждания - Силистра

доставчик:
Община Силистра
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7500 ::: Силистра ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
улица "Серес" №4
Телефон: 086/ 821 863 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: dcdmysilistra@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Центърът предоставя социална услуга в общността дневна и почасова грижа за деца и младежи до 35 годишна възраст със специални нужди от гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово.
Целева/и група/и :

деца и младежи до 35 годишна възраст

Капацитет:
48
Кратко описание:

ДЦДМУ е открит 1995 година с капацитет 48 места. За потребителите е създадена обстановка близка до семейната среда. Разполага с две спални помещения с по 15 легла за отдих, три занимални с кътове за занятия, игри, кътове за гледане на телевизия, видеофилми и слушане на музика и др.
Услугите, предоставяни в ДЦДМУ са:

  • Безплатен транспорт – извозване от дома до ДЦ и обратно вечер
  • Хранене - безплатна за деца до 18 г. възраст
  • Медико-педагогическо обслужване – се провежда от мед. сестра
  • Възпитателната дейност се води от двама педагози и специален педагог по Програма за корекционно-компенсаторна и възпитателна дейност спусната от МТСП
  • Кинезитерапия - масаж, ЛФК, механотерапия, електростимулация и теренолечение – води се от кинезитерапевт и рехабилитатор
  • Логопедична терапия
  • Психологична помощ и сензорна терапия
  • Музикотерапия
  • Семейно консултиране

Настаняването на децата и младежите със специални нужди в ДЦДМУ се извършва от Дирекция "Социално подпомагане" гр. Силистра - с направление издадено от ОЗД за децата под 18 год.

Местоположение: