Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост - Айдемир

доставчик:
Община Силистра
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7538 ::: Айдемир ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
улица "София" №147
Телефон: 086 75/ 40 27 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cnstvhoraui_@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга в общността за възрастни с умствена изостаналост. 
Целева/и група/и :

Възрастни хора с умствена изостаналост

Капацитет:
15
Кратко описание:

На 01.04.2016 г., в с. Айдемир, община Силистра e разкрита социалната услуга в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”. Разкриването на Центъра е в резултат на нарастващата необходимост от резидентни услуги за хора с увреждания и счетеното за целесъобразно извършване на промяна на вида и капацитета на съществуващата социална услуга „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”. Новата социална услуга е ситуирана на втори етаж от сграда, бивше основно училище в с. Айдемир. В определените за целта помещения, със средства, предвидени в бюджета на Община Силистра за 2016 г. са извършени ремонтни дейности, осигурено е основното оборудване и обзавеждане за функциониране на социалната услуга. За осигуряването на достъп на лица с увреждания до втория етаж на сградата и доставка на допълнително оборудване и обзавеждане.

Местоположение:
  • Site Counter:160,027
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:261