Дом за стари хора с отделение за лежащи - Силистра

доставчик:
Община Силистра
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 7500 ::: Силистра ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
улица "Албена" №5
Телефон: 086/ 821 629 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: dshol@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Дом за стари хора е специализирана институция, представляваща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително онези от тях, които имат процент намалена трудоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Целева/и група/и :

лица, навършили възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително онези от тях, които имат процент намалена трудоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Капацитет:
195
Кратко описание:

Домът се помещава в самостоятелна сграда, намираща се на хълм с прекрасен изглед към гр. Силистра и р. Дунав, сградата е приспособена за хора с увреждания, разполага с асансьори в двата корпуса за връзка между етажите и рампа за придвижване с инвалидни колички. Открит е през 1982 г. ДСХОЛ предлага социално, медицинско и кинезитерапевтично обслужване, трудотерапия, психологична помощ и консултации, хранене с осигурен личен избор на меню. Основните дейности са насочени към задоволяване на ежедневните потребности, подпомагане и разширяване възможностите на потребителите да водят самостоятелен начин на живот. Услугите, предоставяни в ДСХОЛ, отговарят на критериите и стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, организация на свободното време и личните контакти. Обслужващият персонал полага 24-часови грижи за настанените потребители. Седемдесет души с необходимото образование и квалификация се грижат за потребителите.

Местоположение:
  • Site Counter:220,187
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:156