Приемна грижа - Силистра

доставчик:
Община Силистра
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7500 ::: Силистра ::: Област: Силистра
Улица/ Номер:
улица "Симеон Велики" №33
Телефон: 086/ 816 301 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: silistra2015@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Приемна грижа“ е социална услуга в общността, която осигурява отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство. Приемната грижа включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на деца в риск, подкрепа и наблюдение.
Целева/и група/и :

Основни целеви групи на социалната услуга „Приемна грижа“ са:

 • Деца, жертви на насилие и злоупотреба;
 • Деца, на които предстои осиновяване;
 • Деца, настанени в специализирани институции;
 • Новородени, за които няма възможност да бъдат отглеждани от техните родители;

Приоритетни групи деца за настаняване в приемни семейства:

 • Деца до 3-годишна възраст;
 • Деца с увреждания;
 • Деца, жертви на насилие и трафик;
 • Деца, непридружени бежанци;
 • Деца, спрямо които е приложена мярка „Полицейска закрила“, след изтичане на срока й;
 • Деца, при условията на заместваща приемна грижа;
 • Деца с поведенчески проблеми.
Капацитет:
Кратко описание:

Приемната грижа като социална услуга на територията на община Силистра се развива от 2010 г., когато е прието първото заявление в ОЗД при ДСП - Силистра от кандидат-приемен родител. През месец януари 2011 г. е настанено първото дете в приемно семейство. През 2011 г. в подкрепа на развитието на приемната грижа е стартиран проекта „И аз имам семейство”, изпълняван от АСП. Община Силистра е партньор на Агенцията и като доставчик на Приемна грижа предоставя услугата от м. май 2012 г. до м. Декември 2015 г. От м. януари 2016 г. Община Силистра предоставя социалната услуга „Приемна грижа” като партньор на АСП по проект „Приеми ме 2015”.

Местоположение:
 • Site Counter:159,980
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:214