Център за настаняване от семеен тип - Плевен

доставчик:
Община Плевен
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5800 ::: Плевен ::: Област: Плевен
Улица/ Номер:
„Гургулят“ № 55
Телефон: 064 830 147 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cnstpl@mail.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е социална услуга от резидентен тип. В центъра се създава среда най- близка до семейната, при която децата/ младежите получават индивидуална грижа, подкрепа за личностно развитие. Създават се условия и възможност за децата да участват равнопоставено в живота на местната общност. Основната цел на ЦНСТ е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата, чрез индивидуална грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по- добро качество на живот и възможност за пълноценно развитие и социално включване.
Целева/и група/и :

Деца и младежи до 29- годишна възраст.

Капацитет:
14
Кратко описание:

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е социална услуга от резидентен тип. Обхват на услугата:

-осигуряване на възможности за посрещане на основни жизнени потребности;

-грижа за здравето;

-психологическа подкрепа;

-образование;

-жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време;

-осигуряване на благоприятна, сигурна и безопасна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга;

-материална база отговаряща на целите и функциите на ЦНСТ.

Местоположение:
  • Site Counter:237,596
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:37