Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания - Плевен

доставчик:
Община Плевен
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5800 ::: Плевен ::: Област: Плевен
Улица/ Номер:
ул. "Даскал Димо" № 7
Телефон: 064/ 801 303 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: csridupleven@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Център за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и младежи с различни по вид и степен увреждания.
Целева/и група/и :

Деца до 18 години с увреждания

Капацитет:
Кратко описание:

Предоставяни услуги:

1. Индивидуална и групова работа, целяща да улесни социалното включване на детето и/или младежа; Развитие и умения за общуване и работа в група; Развитие на различни навици и умения за живот; Придружаване и подкрепа в процеса на обучение; Организиране на свободното време, отдих и развлечения;

Професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа;

2. Рехабилитация и терапия, включваща:

  • двигателна рехабилитация;
  • логопедична терапия;
  • психологична диагностика, профилактика и консултиране;

3. Арттерапия и трудотерапия

Позволява на децата и младежите да осъзнаят чувствата и емоциите си чрез рисуване, като подпомага емоционалното им възстановяване и развитието на когнитивните процеси и фината моторика.

4. Информиране и консултиране на родителите на децата с увреждания относно спецификата на конкретното увреждане на тяхното дете и за подобряване на грижите за детето.

Местоположение:
  • Site Counter:159,946
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:180