Дневен център за деца с увреждания - Плевен

доставчик:
Община Плевен
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5800 ::: Плевен ::: Област: Плевен
Улица/ Номер:
Цар Самуил 55
Телефон: 064/821092 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0884505083
Е-поща: ::: Web-site : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011603673953
Мисия или главна цел/предназначение:
Потребители на Дневния център за деца с увреждания могат да бъдат деца на възраст 3 – 18г с трайни физически и интелектуални затруднения, произтичащи от различни заболявания – Синдром на Даун, ДЦП, епилепсия, незрящи, с различна степен на интелектуална изостаналост, легастения, моторна дислалия, спинална мускулна атрофия и др., живеещи на територията на Община Плевен и техните семейства.
Целева/и група/и :

Деца с увреждания от 3г. до 18г.

Капацитет:
17
Кратко описание:

                    Същност на предоставяната услуга

       “Дневен център”, съгласнo Закона за социално подпомагане, е комплекс за социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните здравни и рехабилитационни потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

          При предоставяне на социалната услуга водещи са                         принципите на:

  • доброволност за ползване на социалната услуга
  • зачитане и уважение на личността на детето
  •  зачитане правото на мнение на детето
  • работа в най-добрия интерес на детето

                                            Цели на услугата

Създаване на подходящи условия за целодненвно пребиваване      на децата с увреждания. Предоставяне на грижи за задоволяване на индивидуалните потребности – здравни, рехабилитационни,   творчески, културни, потребности за отдих.

Създаване на възможности за максимално развитие на индивидуалните физически, умствени и твирчески способности на децата и техния потенциал.

Създаване на възможности за пълноценен живот и интеграция в обществото на децата и техните семейства.

                                                Дейности

  • Цялостно обслужване на децата през деня.
  • Логопедична дейност.
  • Психологична дейност.
  • Рехабилитационна дейност.
  • Организация на свободното време и личните контакти.
  • Организиран транспорт.
Местоположение: