Дневен център за възрастни с увреждания - Плевен

доставчик:
Община Плевен
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5800 ::: Плевен ::: Област: Плевен
Улица/ Номер:
Цар Самуил 55
Телефон: 064/821092 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: dc_pleven@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Дневният център, съгласнo Закона за социално подпомагане, е комплекс за социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните здравни и рехабилитационни потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.
Целева/и група/и :

Възрастни с увреждания

Капацитет:
Кратко описание:

Предоставяни услуги:

 • хранене
 • здравни грижи
 • лечебна физкултура
 • образователни услуги, информация и социална рехабилитация
 • трудотерапия
 • психологическо консултиране
 • организация на свободното време и лични контакти
Местоположение:
 • Site Counter:160,000
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:234