Приемна грижа - Плевен

доставчик:
Община Плевен
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5800 ::: Плевен ::: Област: Плевен
Улица/ Номер:
бул. Русе № 1
Телефон: 064 800 093 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0879 991 931
Е-поща: pleven_priemime@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Изпълнението на проект „Преми ме” 2015  ще даде възможност да се реализират конкретни мерки, насочени към повишаване ефективността на предоставяната приемна грижа в област Плевен, както и в цялата страна, чрез проследяване на национално ниво дейността на екипите по приемна грижа.  Изпълнението на мерките ще допринесе за постигане на основната цел на Националната стратегия за детето 2008-2018 година – осигуряване на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. Основна цел: Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”  и разшири обхвата  и в страната. Специфични цели: Да се продължи и надгради устойчив модел  за развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа на деинституционализацията на деца; Да се развие нови иновативен модел на организация и управление по предоставяне на приемната грижа на национално ниво, с активното участие на всички общини с идентифицирана потребност  от развитие  на тази услуга;
Целева/и група/и :

Приоритет на приемна грижа  за деца от 0 до 3 годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа”  за деца с увреждания, деца и жертви на насилие и трафик, и за деца - непридружени бежанци;
Чрез мониториране  на предоставяната приемна грижа и извършване на оценка на въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство, както и повиши сигурността и ефективността на работещите приемни семейства;

Капацитет:
Кратко описание:

Проект за приемна грижа "Приеми ме", който е продължение на инициативата "И аз имам семейство" е насочен към разширяване на обхвата на социалната услуга. Целта е да се осигури алтернативна форма за отглеждане на деца в риск, както и да им се осигури семейна среда за отглеждане.В рамките на проекта се цели децата, настанени в приемни семейства, да получат грижи, подпомагащи тяхното развитие, извеждането им от рисковата среда и работа с тях в семейна обстановка. Приемните родители са доброволни и професионални.Основен елемент проекта е въвеждането на нов областен модел на управление и предоставяне на социалната услуга “Приемна грижа”. Цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга „Приемна грижа“ се осъществява от общината – областен град, чрез новосформирания Областен ЕПГ. Социалните работници от ОЕПГ с работно място в областния град  отговарят за всички кандидати и приемни семейства на територията си, както и за тези от останалите общини в областта.

Местоположение:
  • Site Counter:220,878
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:125