Приют за бездомни майки с деца “Св. Ана” - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 220006 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Oltului, nr. 17 A
Телефон: 0252316337 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна грижа. Мисията на Приюта за бездомни майки с деца е да се предотврати отделянето на детето от майка му, да се осигури на двойката майка-дете шанс за настаняване, знание, консолидиране на привързаността и семейна и социална реинтеграция. Целта на социалната услуга "Св. Ана" е да се предотврати отделянето на детето от родителите му, като се изгради укрепването на връзката на майката чрез формирането, поддържането и укрепването на семейните отношения, както и подкрепата на семейството за поемане на родителските отговорности.
Целева/и група/и :

а) двойка майка-дете, изложена на риск от разпадане / разрушаване на семейни взаимоотношения на майки с новородени деца, изложени на риск от изоставяне (обикновено самотни майки, малолетни майки, майки от маргинализирани, бедни семейства и т.н.);
б) майки с деца, които временно нямат жилище и / или са изправени пред големи проблеми (финансови, професионални, релационни), които не могат да отговорят адекватно на специфичните нужди на детето;
в) двойката майка-дете, включена в програма за възстановяване на семейството, след като детето е имало защитна мярка и е необходима междинна стъпка на комплексна помощ и подкрепа за майката за окончателното реинтегриране на детето;
г) бременни жени в затруднено положение (в една или повече от описаните по-горе ситуации) през третото тримесечие на бременността;
д) майките с повече деца, едната от които е на възраст от 0 до 3 години.
е) малки бременни жени, които се ползват от специална мярка за осигуряване на защита или които са изправени пред риск от социално изключване.
Непряко, от услугите, предоставяни от "Св. Ана"  се ползват бащата на детето, което ползва социалната услуга, баба и дядо, както и роднини или други лица, считани за ресурс за двойката майка и дете, които са в програма за възстановяване на семейните отношения с двойката майка-дете.

Капацитет:
Кратко описание:

Приютът предлага услуги за настаняване, услуги за хранене, поддържане на здравето, услуги за образование и консултиране на бенефициентите, услуги за придобиване на независими умения за живеене, социална и / или професионална интеграция, пост-резидентни услуги. Капацитетът на центъра може да осигури услуги за общо 10 двойки майка-дете, на които им се предоставят услуги за определен период от време. Бездомните майки и децата в района имат достъп до услуги в общността.
Местоположението и вътрешното обзавеждане е пригодено за майки с деца. Организацията и интериора на сградата благоприятства участието на майката в грижата за детето й и ангажираността й към начина, по който нейното дете се развива. Центърът се състои от четири модула, две стаи на модул, двойките майка-дете се настаняват индивидуално.
Структурата на персонала се състои от специализиран персонал: ръководител на центъра, социален работник, психолог, медицинска сестра, педагог и административен персонал: специализиран инспектор, нощен ръководител, администратор, квалифициран работник.

Местоположение:
  • Site Counter:160,038
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:272