Многофункционален център за млади хора в затруднено положение

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 220220 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Str. Topolnitei nr. 64A
Телефон: +40252/331804 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Мултифункционалният център за млади хора в затруднение има за цел да осигури достъп за специалисти за определен период от време на млади хора в затруднение, за да се повиши качеството на живота им, да се предотврати и да се води борба срещу социалната маргинализация на институционализираните млади хора и социално-професионалната интеграция. Целта на Мултифункционалния център за млади хора в затруднение "е да осигури защита, развитие на личната автономност и социално-професионалната интеграция на младите хора, които се ползват от / са се ползвали от специална мярка за защита, създадена по Закон №272 / 2004 за защита и насърчаване на правата на детето, впоследствие изменени и допълнени. Общите цели на центъра са:  Повишаване на качеството на живот на младите хора;  Намаляване броя на институционализираните млади хора;  Борба срещу социалната маргинализация на институционализирани млади хора;  Развиване на личната автономия на младите хора;  Социално-професионална интеграция.
Целева/и група/и :
 • млади хора, които са постоянно или временно отделени от родителите си в резултат на установяването на мярка за приемна грижа с пълен капацитет за упражняване и които са придобили умения за независим живот;
 • млади хора, които са се възползвали от мярката за приемна грижа и нямат семейство, което да им осигури жизнено пространство.
Капацитет:
88
Кратко описание:

Мултифункционалният център за млади хора в затруднение работи като резидентна услуга без юридическа правосубектност, подчинена на Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето Мехединци, от 2003 г. в рамките на блок от студия, намиращ се на ул. "Тополни" 6 в Дробета Турну Северин. Центърът включва 44 студиа, достъпни за млади хора в затруднено положение между 18 и 26 години, които са се възползвали от специална мярка за осигуряване на защита до навлизането в този център и които продължават образованието си в редовна форма на образование или не продължават образованието си и нямат възможността да се завърнат в собственото си семейство, изправени пред риска от социално изключване. Студиата разполагат с елементи от семеен дом (мултифункционална стая, баня, кухня, тераса, килер) и са оборудвани с разнообразни мебели (2 легла, бюро / маса, рафт, столове, хладилник, печка, радио, абсорбатор, ютия). Всеки млад бенефициент може да украси своето резидентно пространство по персонализиран начин. Освен броя на 44 студиа, центърът включва и:

 • 2 учебни и лекционни зали;
 • зала за тенис на маса;
 • индивидуално консултиране;
 • медицинска практика;
 • практика за социално подпомагане;
 • координационна и мониторингова практика;
 • групова зала;
 • параклис.
 • Услугите, предлагани на бенефициентите в този център са:
 • настаняване;
 • осигуряване на материална подкрепа (жилищно настаняване);
 • предоставяне на финансова подкрепа (надбавка за храна, права на ученика - за бенефициенти с мярка приемна грижа).
Местоположение:
 • Site Counter:159,979
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:213