Резидентен център за деца разделени от родителите си

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 220220 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Str. Topolnitei nr. 64A
Телефон: +40252/ 331804 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентният център за деца, отделени от родителите, има задачата да осигури на специализираните служби достъп за определен период от време на институционализирани деца, за да се повиши качеството на живота им и да се изградят и развият умения за независим живот с цел семейство и / или социална интеграция / реинтеграция. Целта на Резидентния център за деца, отделен от родителите, е да осигури закрилата, възпитанието и грижите за деца, отделени временно или окончателно от родителите им в резултат на установяването на мярка за приемна грижа при условията на закона № 272/2004 г. за защита и насърчаване на правата на детето, както е изменено и допълнено. Общата цел на центъра е да повиши качеството на условията на живот на институционализираните деца в среда, която е близка до семейството.
Целева/и група/и :

Бенефициенти на социалните услуги, предоставяни в "Резидентен център за деца, отделени от родителите", са: деца, постоянно или временно отделени от родителите си в резултат на мярката за приемна грижа от 3 до 18-годишна възраст.

Капацитет:
Кратко описание:

Резидентният център за деца, лишени от родителски грижи, работи като жилищна услуга без юридическа правосубектност, която е подчинена на ГД СПЗД Мехединци и се състои от 8 апартамента, разположени на различни места в община Дробета Търну Северин, всеки от тях имат собствен оперативен лиценз. В един апартамент се настаняват максимум 6 деца. Тези апартаменти се състоят от елементи на семеен дом: три спални, всекидневна, кухня, две бани, килер, зали, тераси. Апартаментите са оборудвани с разнообразни мебели и уреди и електроника, всички от които са подходящи за ползвателите на услугата.
Предоставени услуги:

 • настаняване за определен период до прекратяване на мярката за приемна грижа;
 • лична грижа - осигуряват основни грижи: храна, сън, облекло, хигиена и др .;
 • медицинска помощ, осигурена от медицинска сестра;
 • образование;
 • развитие на независими жизнени умения;
 • надзор;
 • психологическо консултиране;
 • емоционална подкрепа;
 • осигуряване на сигурна среда;
 • правно консултиране;
 • поддържане на връзките с разширеното семейство и други важни хора за детето;
 • реинтеграция на семейството и общността;
 • социализация и културни дейности;
 • осигуряване на система за получаване, записване, решаване на жалби и рекламации за предоставяните услуги;
 • постоянно сътрудничество с професионалисти, органи на местното самоуправление и други услуги за детето и семейството в общността;
 • разработване на индивидуализирания план за закрила на всяко дете и преразглеждането му чрез мултидисциплинарния екип.
Местоположение:
 • Site Counter:160,050
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:284