Мултифункционален център за деца - Градинари

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Олт
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Градинари ::: Област: Олт
Улица/ Номер:
0
Телефон: 0 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.m-ol.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Мисията на центъра е да предоставя социални и образователни услуги на деца от община Крайова и съседни населени места, които идват от социално слаби семейства и представляват риск от отпадане от училище. Целта на центъра е да развие знанията и способностите на уязвимите деца и да осигурят психосоциалния им растеж и развитие.
Целева/и група/и :

Деца и младежи на възраст от 6 до 17 години, които идват от семейства в неравностойно положение и са изложени на риск от отпадане от училище.

Капацитет:
50
Кратко описание:

В центъра са осигурени следните услуги:

 • подкрепа, при подготовка на домашната работа,
 • подпомогнато образование
 • индивидуално и групово психологическо консултиране
 • професионална терапия
 • дейности за развитие на жизнени умения
 • социално посредничество за семейството
Местоположение:
 • Site Counter:231,544
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:1