Мултифункционален център за деца - Градинари

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Олт
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Градинари ::: Област: Олт
Улица/ Номер:
0
Телефон: 0 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.m-ol.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Мисията на центъра е да предоставя социални и образователни услуги на деца от община Крайова и съседни населени места, които идват от социално слаби семейства и представляват риск от отпадане от училище. Целта на центъра е да развие знанията и способностите на уязвимите деца и да осигурят психосоциалния им растеж и развитие.
Целева/и група/и :

Деца и младежи на възраст от 6 до 17 години, които идват от семейства в неравностойно положение и са изложени на риск от отпадане от училище.

Капацитет:
50
Кратко описание:

В центъра са осигурени следните услуги:

  • подкрепа, при подготовка на домашната работа,
  • подпомогнато образование
  • индивидуално и групово психологическо консултиране
  • професионална терапия
  • дейности за развитие на жизнени умения
  • социално посредничество за семейството
Местоположение: