Център за подпомагане и грижа в комплекса за услуги за възрастни - комплекс от услуги за възрастни - Слатина

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Олт
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 0 ::: Слатина ::: Област: Олт
Улица/ Номер:
Str. Toamnei nr. 11
Телефон: +40372.713.562 ::: Fax: +40249.412.692
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspc-olt.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Целта на Центъра за социални грижи "Слатина" е да осигури целия спектър от дейности за посрещане на социалните и специалните нужди на хората с увреждания, като осигуряване на основните нужди от лична грижа, възстановяване /рехабилитация, социално включване/ с цел преодоляване на трудни ситуации, предотвратяване и борба с риска от социално изключване, насърчаване на приобщаването и социалната интеграция и повишаване на качеството на живота им. Основните изпълнени услуги: лична хигиена; наблюдение и текущо медицинско обслужване; настаняване за неопределен период от време; хранене, включително приготвяне на топла храна; социализация и културни дейности; физически, психически, умствени терапии за възстановяване, професионална терапия; насърчаване на правата на бенефициентите и изграждане на техния позитивен имидж.
Целева/и група/и :

Бенефициенти на предоставяните социални услуги, са възрастни с тежко подчертано или средно тежко увреждане, които нямат агресивно психиатрично увреждане по тяхно искане или по искане на техните правни попечители, в границите на наличните места.

Капацитет:
122
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

 • социални работници, 3 лица, на пълно работно време;
 • психолог, 1 човек, на пълно работно време;
 • физиотерапевт, 1 човек, на пълно работно време;
 • медицинска сестра, 5 души, на пълно работно време;
 • доктор, 1 човек, на пълно работно време;
 • ерготерапевт, 1 човек, на пълно работно време.
Местоположение:
 • Site Counter:159,915
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:149