Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда“ - Русе

доставчик:
Сдружение Еквилибриум
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул.Котовск №12А
Телефон: 0884 614 378 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cnstdmu@eq-bg.org ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
ЦНСТДМУ „Надежда” е резидентна услуга, в която са настанени деца и младежи с множество увреждания.  Услугата гарантира подкрепа, съобразена изцяло с индивидуалните нужди и особености на потребителите. Тя предоставя условия на живот, близки до семейната среда.
Целева/и група/и :

- Лица до 18 - годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

-  Лица от 18 до 29 - годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот

Капацитет:
14
Кратко описание:

Потребителите получават ежедневни грижи от квалифициран персонал, достъп до здравна помощ, включване в образователната система, осигуряване на развиващи терапевтични и рехабилитационни дейности,   възможности социализация и интеграция в общността.

Местоположение:
  • Site Counter:231,529
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:397