Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Вяра” - Русе

доставчик:
Сдружение „Дете и пространство“
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Будапеща № 2 а
Телефон: 0878 650 503 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cnst_vyara@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания е социална услуга в общността от резидентен тип, която осигурява среда, близка до семейната, и предоставя възможност за пълноценното израстване и развитие на деца и младежи с различна степен и форма на увреждания на възраст от 3 до 29 години, за които към момента на настаняване са изчерпани вариантите за оставане и връщане в биологичното семейство, семейство на близки и роднини, приемно семейство или семейство на осиновители.
Целева/и група/и :

- деца със тежки /предимно физически/ увреждания на възраст от 3 до 18 години - случаи на заместваща грижа – предоставяне на възможност за почивка на родителите и/или грижещите се за дете със специални нужди за кратък период /до две седмици/ и понякога, с цел да бъдат те подпомогнати да продължат да се грижат за детето постоянно

Капацитет:
14
Кратко описание:

Целите на услугата се постигат, чрез:

- Задоволяване ежедневните потребности на децата и постоянна грижа;

- Задоволяване здравните потребности на децата;

- Психологическа подкрепа;

- Възпитателни дейности;

- Обучителни дейности;

- Терапевтични дейности;

- Медицинска рехабилитация;

- Социална интеграция.

Местоположение:
  • Site Counter:159,888
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:122