Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи към Обединени детски услуги „Слънчо” - Русе

доставчик:
Сдружение Еквилибриум
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Н.Й.Вапцаров № 20
Телефон: 0882 511 749 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: sluncho@eq-bg.org ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Социалната услуга ЦНСТДМУ-ПМГ е социална услуга от резидентен тип, в която се осигурява 24-часова непрекъсната медицинска грижа и жизнена среда, близка до семейната за пълноценно обгрижване и развитие на деца и младежи с множество увреждания, тежки функционални дефицити на органи и/ или системи. Настаняването се извършва въз основа на специализирана експертна оценка на здравословното състояние и потребностите от постоянни медицински грижи, извършена от лечебно заведение за болнична грижа, определено със заповед на министъра на здравеопазването.
Целева/и група/и :

деца и младежи с множество увреждания, тежки функционални дефицити на органи и/ или системи

Капацитет:
8
Кратко описание:

.

Местоположение:
  • Site Counter:160,033
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:267