Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Русе

доставчик:
Сдружение Еквилибриум
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
бул.Липник №14
Телефон: 0885 663 421 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: s.mejri@eq-bg.org ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
ЦОП предлага широк спектър от социални услуги за подкрепа на деца и семейства. Приоритет в дейностите на услугата е и работата на ниво общност – провеждане на информационни, превантивни кампании и програми, развиване на практики и  дейности в областта на социалната работа с деца. Услугата е достъпна за всички, които се нуждаят от някакъв вид подкрепа, свързана с грижите, възпитанието и развитието на децата.
Целева/и група/и :

- Деца, в риск от изоставяне /включително и на ниво Родилно отделение/; 
- Деца, жертва на насилие /физическо, психическо, сексуално или пренебрегване/; 
- Деца, които имат проблемно поведение и/или ниски резултати в училище, при които има риск от отпадане от образователната система; 
- Деца и младежи отпаднали от образователната система, с недобро образование и професионална ориентация, застрашени от социална маргинализация; 
- Деца, извършили противо-обществени прояви; 
- Деца, на които им предстои настаняване в приемно семейство или осиновяване; 
- Деца, в процес на реинтеграция в биологичното семейство; 
- Деца и младежи, на които им предстои подготовка за самостоятелен живот; 
- Деца със специални потребности; 
- Деца от семейства в криза /влошени взаимоотношения, раздяла, развод и др/; 
-  Родители, роднини и близки на гореспоменатите категории деца; 
- Бременни в риск да изоставят детето си след раждането; 
-    Кандидат - приемни родители; 
-    Кандидат -  осиновители; 
-    Приемни семейства; 
-    Осиновители.

Капацитет:
105
Кратко описание:

.

Местоположение:
  • Site Counter:159,912
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:146