Център за обществена подкрепа „Том Сойер” - Русе

доставчик:
Русенска католическа организация „Каритас”
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 7000 ::: Русе ::: Област: Русе
Улица/ Номер:
ул. Богдан войвода №3
Телефон: 0884 353 455 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: copruse@caritasruse.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
ЦОП предлага широк спектър от социални услуги за подкрепа на деца и семейства. Приоритет в дейностите на услугата е и работата на ниво общност – провеждане на информационни, превантивни кампании и програми, развиване на практики и  дейности в областта на социалната работа с деца.
Целева/и група/и :

деца в риск от 0 до 18 години, които са: 
- Жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение, или наказание в/или семейството, в това число деца, застрашени от трафикиране  или преживели трафик; 
- Деца за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; 
- Семействата на изброените групи деца; 
- Деца в специализирани институции или услуги от резидентен тип; 
- Бременни жени, родители/законни представители на дете в риск, за които ОЗД/ДСП е преценил, че имат потребност от специфична подкрепа или съдействие. 

Капацитет:
20
Кратко описание:

.

Местоположение:
  • Site Counter:160,057
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:291